Τ届禬计

计厩產瑿吹 (Samuel Yates) р计だ

1. 禬计 (Titanic Prime) - 局Τ筁计计

2. 禬臦计 (Gigantic Prime) - 局Τ筁窾计计

3. κ窾计 (Megaprime) - 局Τ筁κ窾计计 

瑿吹ぃ耞穓碝の籹硂ㄇエ计计ㄤ筁疭蝴焊 (Chris Caldwell) Θ禬计┪禬臦计Μ旅產ョ妓ぃ耞р硂ㄇ计戈穝の祇パ计浪代м砃らń 2002┏禬筁窾计计Τきぇウ常计Αボ 2x- 1单ぃ礛硂ㄇ计虫虫更碭

瞷產ㄇ会Τ届禬计パ计渤珿穦硂妓よΑ虏癘

(1)10  ボΤ 10  1 硈癬 11111 11111

(23)5  ボΤ 5  23 硈癬 23232 32323 单

Τ (2, 3, 5, 7) 计

(72323252323272325252)156 + 1硂琌常 (Harvey Dubner)  1992т 3120计

Τ (0, 1) 计

1(0)15397 1110111(0)15397 1 30803ョ琌 癹ゅ计 (Palindromic Prime)ョ琌パ常 1999т

 d(9)n 计讽礛 d ぃ 3 计耕珹

d
n
祇瞷
1
55347
2002
2
49314
2002
4
21456
2001
5
34936
2001
7
49808
2002
8
48051
2000

讽い计パ默硈还 (Eric J. Sorensen) 祇瞷埃程ソ琌パ常тㄓ

计 105994 * 10105994 + 1 いΤぶ箂㎡氮琌 105994 

程М计┪砛琌 (1)1000(2)1000(3)1000(4)1000(5)1000(6)1000(7)1000(8)1000(9)1000(0)6645+ 1ウΤ 15646 琌パ常 2000祇瞷

程 ゑぇ玡┮弧–计常璶ウ琌程禬计 10999+ 7 ウ琌パ霉皑ェㄈ计厩產μ划吹 (Preda V. Mihailescu 1955 - )  1998 тㄓ

把σゅ膍の呼

Ribenboim, P. "The Little Book of Bigger Prime" , New York: Springer-Verlag, 1991

Free Web Hosting